Warunki zakupów

Warunki zakupów i prawo odstąpienia od umowy

Warunki zakupów

Niniejsza witryna sklepowa pod adresem arteliu.pl na której mogą Państwo kupić głównie rzeczy ręcznie robione jak ceramikę artystyczną i użytkową należy do Elius Art – Elżbieta Sokołowska z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim ul. Letniskowa 81, o numerze NIP: 5492240556 i REGON: 380530232 . Kontakt ze mną możliwy jest pod numerem tel. 572432621, jak również za pośrednictwem adresu e-mail : elius.art@gmail.com lub eliu@arteliu.pl.

Ogólne

Ceny na ARTELIU.PL są cenami brutto i nie zawierają cen przesyłki.
Ceny przesyłek wyświetlają się w formularzu zakupu i są uzależnione od wybranego przewoźnika, ilości zakupionego towaru bądź jego gabarytu.
Sprzedaż odbywa się na terytorium Polski, a ceny wysyłki są skonfigurowane na Polskę.
Konsument mieszkający poza Polską, musi wcześniej się ze mną skontaktować w sprawie ustalenia kosztów przesyłki.

Dostawa i płatność

Dostępna jest płatność przelewem bankowym, dane do przelewu są dostarczone wraz z zamówieniem. Dane do przelewu:

Elżbieta Sokołowska Elius Art

Ulica Letniskowa 81, 34-312 Międzybrodzie Bialskie,

mBank 15114020040000390277856152

Dostępna jest również płatność za pomocą bramek płatności Paynow oraz Przelewy24.

Obie formy pozwalają na skorzystanie z opcji : BLIK

Opcje dostawy:

InPost Paczkomaty – 14 zł

Kurier Inpost – 16 zł


Składanie zamówień

 1. Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym ARTELIU.PL odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od godziny 8.00 następnego dnia pracy. Do złożenia zamówienia potrzebny jest dostęp do Internetu, aktywna poczta e-mail, przeglądarka internetowa oraz system operacyjny.
 3. Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej ( e-mail eliu@arteliu.pl ) lub telefonicznie, potwierdzone przeze mnie i potwierdzone wysłaniem dokumentu z zamówieniem, lub e-maila potwierdzającego.
 4. Sklep ARTELIU.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, które nie zostało potwierdzone oraz nie zostało opłacone w ciągu 4 dni roboczych, a nie zostało to ustalone inaczej.
 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę i prawidłowe potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego ARTELIU.PL do wystawienia faktury bez Vat (ZW) bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Elżbieta Sokołowska Elius Art danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
 7. W przypadku większych zamówień sklep ARTELIU.PL zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach i dłuższych terminach realizacji o czym klient będzie poinformowany i wyrazi zgodę na przedstawione warunki.
 8. W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera lub odebrania jej z paczkomatu.
 9. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenia przez Kupującego zawartości wypełnionego przeze mnie jako Sprzedawcy formularza lub wiadomości e-mail, oraz potwierdzenia zawartości zamówienia po jego odczytaniu.
 10. Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura bez Vat wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub dołączona do listu przewozowego.

Postanowienia końcowe

1.     Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 

2.     Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem oraz nie jest przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu  na siedzibę Sprzedawcy.  

3.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2020 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

5.1 stycznia 2021 regulamin został zaktualizowany, zmiany dotyczą praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Szczegóły poniżej.

6. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany 1 Stycznia 2023 zgodnie z nowymi wymaganiami.


Odpowiedzialność usługodawcy za zgodność towaru z umową.

 1. W razie braku zgodności Towaru z umową, Klientowi będącemu Konsumentem, a także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa, a w szczególności w Ustawie.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 5. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
 1. zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 5. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 6. Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 7. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Usługodawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 9;
 2. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 10-12;
 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ustępach poprzedzających.
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
 2. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ust. 8-20.
 8. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, a nie znajdują zastosowania wobec przedsiębiorców.

Reklamacje

Obiecuję dostarczać ceramikę bez żadnych wad, ale jeśli coś pójdzie nie tak (o zgrozo) zgodnie z prawem biorę za nie odpowiedzialność. Jeśli stwierdzisz wadę, daj mi o tym znać. Możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego, albo równie dobrze możesz napisać swoimi słowami co się wydarzyło. Koniecznie należy podać swoje dane i wysłać za pośrednictwem poczty lub e-mailem. Odpowiem tą samą metodą w ciągu góra 14 dni.

W przypadku rękojmi stosujemy się do stosownych przepisów Kodeksu cywilnego (tj. art. 556 – 576).


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Potwierdzam, że zgadzam się na postępowanie mediacyjne w przypadku ewentualnych sporów.

Jako Konsumenci macie możliwość prosić o rozstrzygniecie sporów wynikłych z naszej umowy sprzedaży stały polubowny sąd konsumencki, wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego rzecznika prawa konsumenta, a nawet organizacji społecznej.

Postanowienia dot. prawa rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez
konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.


Informacja dla Konsumenta oraz *przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Będąc konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Postanowienia dot. prawa do odstąpienia przez
konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).


Wzory oświadczeń odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość :

________________________
Imię i nazwisko konsumenta

________________________

________________________
adres

Do :
Elżbieta Sokołowska Elius Art

Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na odległość w związku ze złożeniem zamówienia nr ………………… w całości/w zakresie artykułu * ……………………………………………………………………..__________________
data i podpis konsumenta


* Niepotrzebne skreślić.


2. Wzór odstąpienia od umowy świadczenia usługi w zakresie prowadzenia Konta :

_________________________
Imię i nazwisko konsumenta

_________________
e-mail

Do
Elżbieta Sokołowska Elius Art

Oświadczam, że odstępuje od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej na odległość w zakresie prowadzenia Konta w sklepie internetowym arteliu.pl


__________________
data i podpis konusmenta


3. Wzór odstąpienie od umowy na świadczenie usługi elektronicznej Newslettera :

_________________________
Imię i nazwisko konsumenta

_________________
e-mail

Do
Elżbieta Sokołowska Elius Art

Oświadczam, że odstępuje od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej na odległość w zakresie przesyłania Newslettera ze strony sklepu internetowego arteliu.pl.


_____________________________________*
data i podpis konsumenta

* Podpis nie jest wymagany w formie elektronicznej.


Oświadczenie mogą Państwo przesłać do :

 • pisemnie na adres: Elius Art 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Letniskowa 81;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elius.art@gmail.com

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

Jeżeli otrzymali Państwo produkt, to proszę odesłać lub przekazać go do mnie na adres: Elżbieta Sokołowska Elius Art 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Letniskowa 81, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jedynym towarem wyłączonym z opisanego prawa do odstąpienia od umowy jest, jak to ujmuje UOKiK, „rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. Jeżeli jest to na przykład kubek z tekstem wybranym przez Kupującego i jest on już przeze mnie zrobiony i gotowy do wysyłki, nie będę realizować odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o czym Klient będzie dodatkowo poinformowany przed samą realizacją.